Ekaterina Kuznetsova

Choked by Aleksandr Samoylenko in Koroleva Banditov.