Natali Starynkevich

Natali Starynkevich (25) choked by Aleksandr Samoylenko (49) in Koroleva Banditov.