Park Eun-hye

Park Eun-hye (35) choked by Wang Bit-na (32) in Two Women’s Room.